2010-2011 ուս. տարում Աշակերտների ընդհանուր թվաքանակը Հայաստանի հատուկ (կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների) հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ ուղղվածության

Մարզ Դպրոցների ուղղվածությունը
Խոսքի խանգարում (խոսքի ծանր խանգարումներ, հնչյունա-հնչութային և խոսքի ընդհանուր թերզարգացում) ունեցող երեխաների Լսողության խանգարում (չլսող խուլ, թույլ լսող և լսողության կորուստ) ունեցող երեխաների Տեսողության խանգարում (կույր, թույլ տեսնող, ուշ կուրացած, շլություն) ունեցող երեխաների Մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների Հենաշարժողական համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների Հոգեբանական զարգացման խնդիրներ (ուսումնական ունակությւոնների զարգացման յուրահատուկ խանգառումներ) ունեցող երեխաների Վարքային և հուզակամային ոլորտի խանգարումներ ունեցող երեխաների Հակասոցիալա-կան վարք դրսևորած երեխաների Ընդամենը
Երևան1131704106728284741605
Արագածոտն5959
Արարատ0
Արմավիր190190
Գեղարքունիք7878
Լոռի309309
Կոտայք5858
Շիրակ171171
Սյունիք141214355
Վայոց Ձոր0
Տավուշ0
Ընդամենը254170410175182084742825