2010-2011 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հատուկ (կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների) հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ ուղղվածության

Մարզ Դպրոցների ուղղվածությունը
Խոսքի խանգարում (խոսքի ծանր խանգարումներ, հնչյունահնչութային և խոսքի ընդհանուր թերզարգացում) ունեցող երեխաների լսողության խանգարում (չլսող խուլ, թույլ լսող և լսողության կորուստ) ունեցող երեխաների Տեսողության խանգարում (կույր, թույլ տեսնող, ուշ կուրացած, շլություն) ունեցող երեխաների Մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների Հենաշարժողական համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների Հոգեբանական զարգացման խնդիրներ (ուսումնական ունակությւոնների զարգացման յուրահատուկ խանգառումներ) ունեցող երեխաների Վարքային և հուզակամային ոլորտի խանգարումներ ունեցող երեխաների Հակասոցիալա-կան վարք դրսևորած երեխաների Ընդամենը
Երևան396795205291916470
Արագածոտն3333
Արարատ0
Արմավիր4848
Գեղարքունիք3333
Լոռի9595
Կոտայք2727
Շիրակ5858
Սյունիք41111152
Վայոց Ձոր0
Տավուշ0
Ընդամենը8067956102901916916