2012-2013 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ ուղղվածության

Մարզ Հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուղղվածությունը
խոսքի խանգարում (խոսքի ծանր խանգարումներ, հնչյունա-հնչութային և խոսքի ընդհանուր թերզարգացում) ունեցող երեխաների լսողության խանգարում (չլսող խուլ, թույլ լսող և լսողության կորուստ) ունեցող երեխաների տեսողության խանգարում (կույր, թույլ տեսնող, ուշ կուրացած, շլություն) ունեցող երեխաների մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների հենաշարժողական համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների հոգեբանական զարգացման խնդիրներ (ուսումնական ունակու-թյունների զարգացման յուրահատուկ խանգարումներ) ունեցող երեխաների վարքային և հուզակամային ոլորտի խանգա-րումներ ունեցող երեխաների հակասոցիալական վարք դրսևորած երեխաների Ընդամենը
Երևան4056992192718459
Արագածոտն2323
Արարատ0
Արմավիր4747
Գեղարքունիք2626
Լոռի9090
Կոտայք2626
Շիրակ4848
Սյունիք3891129
Վայոց Ձոր
Տավուշ
Ընդամենը785699570270018848