2013-2014 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ ուղղվածության

Մարզ Հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուղղվածությունը
խոսքի խանգարում (խոսքի ծանր խանգարումներ, հնչյունա-հնչութային և խոսքի ընդհանուր թերզարգացում) ունեցող երեխաների լսողության խանգարում (չլսող խուլ, թույլ լսող և լսողության կորուստ) ունեցող երեխաների տեսողության խանգարում (կույր, թույլ տեսնող, ուշ կուրացած, շլություն) ունեցող երեխաների մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների հենաշար-ժողական համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների հոգեբանական զարգացման խնդիրներ (ուսումնական ունակությունների զարգացման յուրահատուկ խանգարումներ) ունեցող երեխաների վարքային և հուզակամային ոլորտի խանգա-րումներ ունեցող երեխաների հակասոցիա-լական վարք դրսևորած երեխաների Ընդամենը
Երևան4362952262420470
Արագածոտն3434
Արարատ
Արմավիր4040
Գեղարքունիք2626
Լոռի8787
Կոտայք2525
Շիրակ4747
Սյունիք404639125
Վայոց Ձոր
Տավուշ
Ընդամենը8362141524240020854