2012-2013 ուս. տարում Ատեստավորված և որակավորման տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թվաքանակը

Մարզ Ատեստավորված և որակավորման տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թվաքանակը
Ատեստավորված ուսուցիչներ առաջին երկրորդ երրորդ չորրորդ Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան37243570324301324301
Արագածոտն48139826222622
Արարատ12381176152140152140
Արմավիր1624149554525452
Գեղարքունիք10708792222
Լոռի1551146216161616
Կոտայք111610166262
Շիրակ1166101730243024
Սյունիք96383686728672
Վայոց Ձոր18814900
Տավուշ36231732273227
Ընդամենը1348312315728658728658