2012-2013 ուս. տարում Հայաստանի հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ ուղղվածության

Մարզ Հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուղղվածությունը
խոսքի խանգարում (խոսքի ծանր խանգարումներ, հնչյունա-հնչութային և խոսքի ընդհանուր թերզարգացում) ունեցող երեխաների լսողության խանգարում (չլսող խուլ, թույլ լսող և լսողության կորուստ) ունեցող երեխաների տեսողության խանգարում (կույր, թույլ տեսնող, ուշ կուրացած, շլություն) ունեցող երեխաների մտավոր հետամնացու-թյուն ունեցող երեխաների հենաշար-ժողական համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների հոգեբանա-կան զարգացման խնդիրներ (ուսումնական ունակու-թյունների զարգացման յուրահատուկ խանգարումներ) ունեցող երեխաների հակասոցիա-լական վարք դրսևորած երեխաների Ընդամենը
Երևան113611
Արագածոտն1
Արարատ
Արմավիր2
Գեղարքունիք1
Լոռի3
Կոտայք1
Շիրակ2
Սյունիք112
Վայոց Ձոր
Տավուշ
Ընդամենը214181010