2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ ուղղվածության

Մարզ Հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուղղվածությունը
խոսքի խանգարում (խոսքի ծանր խանգարումներ, հնչյունա-հնչութային և խոսքի ընդհանուր թերզարգացում) ունեցող երեխաների լսողության խանգարում (չլսող խուլ, թույլ լսող և լսողության կորուստ) ունեցող երեխաների տեսողության խանգարում (կույր, թույլ տեսնող, ուշ կուրացած, շլություն) ունեցող երեխաների մտավոր հետամնացու-թյուն ունեցող երեխաների հենաշար-ժողական համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների հոգեբանա-կան զարգացման խնդիրներ (ուսումնական ունակու-թյունների զարգացման յուրահատուկ խանգարումներ) ունեցող երեխաների հակասոցիա-լական վարք դրսևորած երեխաների այլ Ընդամենը
Երևան1136101013
Արագածոտն000100001
Արարատ000000000
Արմավիր000200002
Գեղարքունիք000100001
Լոռի000300003
Կոտայք000100001
Շիրակ000200002
Սյունիք101200004
Վայոց Ձոր000000000
Տավուշ000000000
Ընդամենը21418101027